жылакIэ


жылакIэ

ягъэбэгъуэн щхьэкIэ къагъанэ псэущхьэ, жылапхъэ, лъэпкъым е жылэм дэса цIыхухэм ящыщу къанэ закъуэми хужаIэ

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.